Algemene voorwaarden

Begrippen

Zorgaanbieder: Helga Wensink – van Gemmert, Massagepraktijk Touch Of Flowers, KVK 5323367, Roskampweg 1, 7778HJ Loozen

Beroepsvereniging: NVST, KVK  40507270, Land van Saaftinge 16, 8302 PE Emmeloord

Koepel: RBCZ, KVK 20133698, Kloosterstraat 282, 4701KS Roosendaal

RBCZ is een overkoepelende organisatie die de beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.

Klacht- en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of een andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

Klachtenfunctionaris: Quasir, KVK 01125783, De Meenthe 6, 8471ZP Wolvega

Quasir is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van de NVST en de RBCZ en de geschillencommissie.

Geschillencommissie: Een geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

WBGO: In de WBGO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

Cliënt /patiënt: Een natuurlijk persoon die zorg afneemt.

Behandeling: De door de zorgaanbieder aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming  van cliënt/patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van de zorgaanbieder.

 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Massagepraktijk Touch Of Flowers uit te voeren opdrachten.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbereidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Massagepraktijk Touch Of Flowers slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Zorgaanbieder

Helga Wensink – van Gemmert, zelfstandig Shiatsutherapeut van Massagepraktijk Touch Of Flowers is lid van de beroepsvereniging NVST. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de RBCZ kunt u vinden op de website van de praktijk: nekenschouderklachten.nl, de website van de beroepsvereniging: nvst.nl en de website van de RBCZ: rbcz.nu

 

Behandeling

De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt een leidraad voor de behandeling en ondertekend bij de 1e of 2e sessie. Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats waarin uzelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.

De sessies duren ongeveer 1 uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Indien er aanvullende informatie is vereist, kan de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.

Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vind geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.

 

Betaling

De kosten per therapiesessie bedragen 45 euro per uur of 25 euro per half uur. Voor een overzicht van de tarieven kijk op nekenschouderklachten.nl of in de praktijk.

De factuur betaald u contant met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel na de behandeling. De factuur krijgt u direct na de behandeling overhandigd. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

Massagepraktijk Touch Of Flowers is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat Helga Wensink – van Gemmert lid is van de NVST en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vind u op nekenschouderklachten.nl.

 

Annulering

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Annulering kunt u telefonisch, per sms , whatsapp of email doorgeven, waarbij de datum van ontvangst bindend is.

 

Dossiervoering

De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 15 jaar (nb. Vanaf 2020, 20 jaar) na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

De zorgverlener heeft een (medische) geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) en de richtlijnen van de RBCZ en de NVST. Deze zijn op te vragen bij de zorgverlener.

 

Klachtenregeling

In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met uw zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (email: info@nekenschouderklachten.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Massagepraktijk Touch Of Flowers. Na afhandeling van de klachtenprocedure ontvangt u schriftelijk bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van Quasir. De procedure is te vinden op de website nvst.nl of rbcz.nu en via deze LINK  (quasir.nl) op de website nekenschouderklachten.nl. Massagepraktijk Touch Of Flowers voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Wanneer u een klacht indient via Quasir informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf.

 

Aansprakelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van medicijngbruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.

Massagepraktijk Touch Of Flowers is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Massagepraktijk
Touch Of Flowers.

Massagepraktijk Touch Of Flowers heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze beschermt Massagepraktijk Touch Of Flowers tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de NVST.

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met en beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

 

AVG

Massagepraktijk Touch Of Flowers houdt persoonsgegevens bij van cliënten/patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op de website nekenschouderklachten.nl meer informatie vinden, zie privacyverklaring.

 

Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten/patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle.